Poslanie a ciele CML life

Informačno–poradenský portál, ktorý je zároveň portálom pacientskej organizácie združujúcej pacientov s diagnostikovanou CML. Pacientská organizácia CML life vznikla s cieľom ochrany práv a presadzovania záujmov  pacientov s diagnostikovanou CML  voči zdravotným poisťovniam, orgánom štátnej správy (Ministerstvá a ich odborné organizácie) a ďalším subjektom podieľajúcich sa na vytváraní zdravotného rámca pre život a liečbu pacientov s diagnostikovanou CML (NRSR, poslanci ...) Pacientská organizácia má za cieľ aktívne vplývať na tvorcov legislatívy a právnych predpisov tak, aby sa zlepšila dostupnosť liečby pre pacientov CML. Ďalším cieľom a poslaním organizácie je hlavne hájiť záujmy a potreby občanov s CML na úseku zdravotnom, sociálnom, spoločenskom a pracovnom predovšetkým tým, že:

  • sprostredkováva prísun informácií o aktuálnych problémoch pacientov s CML
  • v spolupráci s odborníkmi zaisťuje zdravotnícku osvetu
  • spolupracuje s organizáciami podobného zamerania v rámci Slovenskej republiky, a aj v zahraničí a podľa potreby sa zapája do ich štruktúr
  • spolupracuje so štátnymi a samosprávnymi orgánmi, inštitúciami a inými organizáciami v Slovenskej republike a v zahraničí
  •  vyvíja ďalšiu  činnosť v záujme členov

CML life poskytuje priestor a možnosť aj na výmenu informácií, či poradenstvo s odborníkom hematológom v diskusnom fóre internetovej stránky.